/

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die, “Gebuys Gitaarbouw” aan deze site besteed, is het mogelijk dat de producten, informatie, en diensten onvolledig¬†of onjuist is/zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enigerlei wijze verveelvoudigen zonder toestemming van “Gebuys Gitaarbouw”.

Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch computer of netwerk. “Gebuys Gitaarbouw” staat er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd.

Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevind, en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en/ of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

“Gebuys Gitaarbouw” sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de site en/of haar informatie, of met een tijdelijke onmogelijkheid de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.